Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 401613 .

Woord van de Pastoor

Peter en meter

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=xfbbiaPuhsA


 


Wanneer er een kindje op komst is, dan wordt er door de aanstaande ouders heel wat voorbereid. Gelovige ouders zullen hun kind laten dopen. Het laten dopen van een kind is voor gelovige ouders niet alleen een mogelijkheid maar de Kerk noemt het zelfs een plicht. Al tijdens de zwangerschap dient men dat ook voor te bereiden. Het Kerkelijk Wetboek zegt ons dat in Can. 867: “De ouders zijn gehouden aan de verplichting ervoor te zorgen dat hun kinderen binnen de eerste weken gedoopt wordt; zo spoedig mogelijk na de geboorte, en zelfs al voordien, dienen zij zich tot de pastoor te wenden om het sacrament voor hun kind te vragen en om naar behoren hierop voorbereid te worden”.  Een van die voorbereidende dingen is natuurlijk ook de keuze voor een peter en meter voor het kind. Je kunt daar niet zomaar iedereen voor kiezen. Het peter- en meterschap iets meer dan een keuze voor mensen die heel lief gaan zijn voor het kindje, af en toe grote cadeaus brengen, het kind misschien zullen opvangen mocht de ouders iets overkomen, het is meer dan knuffeloom en -tante zijn. Ik denk dat het goed is om er even bij stil te staan wat de taak van een peter of meter is.


 


Peter en meter zijn is een oud iets. In de eerste tijd van de Kerk werden vooral volwassenen gedoopt. Ze werden lang voorbereid op het doopsel. In de paasnacht werd men gedoopt en dan was er altijd een andere christen – een peter of meter - bij op wie men een beroep kon doen als men nog vragen had over het christelijk geloof. Dat is nog steeds de taak van een peter of meter, zo zegt ons ook het Kerkelijk Wetboek Can. 872: “Voor zover het kan, dient aan de dopeling een peetouder gegeven te worden, aan wie het toekomt de volwassen dopeling in de christelijke initiatie bij te staan en, als de dopeling een kind is, hem samen met de ouders ten doop te houden, en eveneens mee te helpen opdat de dopeling een christelijk leven leidt in overeenstemming met zijn doopsel en de verplichtingen die eraan verbonden zijn getrouw vervult”.


 


Een peter of meter is dus zelf een praktiserende christen, een rooms-katholiek. Logisch want anders kun je natuurlijk de andere niet begeleiden in het christendom en lid van de Kerk worden. De Kerk vraagt uitdrukkelijk dat iemand die peter of meter wordt, zelf gedoopt is, de eerste communie heeft gedaan en gevormd is: er staat dat “deze moet katholiek zijn, gevormd en het allerheiligste sacrament van de Eucharistie reeds ontvangen hebben, en een leven leiden dat in overeenstemming is met het geloof en met de op te nemen taak” (Can. 874,3) In de doopplechtigheid spreken peter en meter uit dat ze namens de Kerk de ouders zullen steunen en helpen dat de dopeling groeit in het christen-zijn. In de doopplechtigheid vernieuwen peter en meter samen met de ouders hun eigen doopbeloften, bevestigen ze opnieuw dat ze kiezen voor God en het goede en afzien van alle kwaad en spreken ze hun geloof uit in Jezus Christus, het geloof van de Kerk, waarin het kind gedoopt wordt.  


 


Toen de families groot waren, was er een ruime keuze aan peters en meters. Nu de gezinnen en families klein zijn, en dikwijls ook bij gebrek aan christenen, komt regelmatig de vraag of alleen 1 peter of meter volstaat ? De Kerk zegt daarover: “Er dient slechts één peter of één meter genomen te worden, of ook een peter en een meter samen”. (Can. 873) 


 


Regelmatig komt ook de vraag hoe oud een peter of meter moet zijn. De Kerk zegt daarover dat “deze het zestiende levensjaar moet voltooid hebben” (Can. 874,2), tenzij de bisschop een andere leeftijd heeft vastgesteld of “de pastoor of bedienaar om een goede reden een uitzondering toelaatbaar acht”.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


Ik ga de geruchten niet ontkennen. De vraag is er van de aartsbisschop en hij zal vrijdag een beslissing nemen. Draag het mee in uw gebeden. Zie: https://editiepajot.com/regios/4/articles/54097