Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Boekje
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 405385 .

Wat als iemand Rooms-Katholieke wil worden

Vrij regelmatig komt het in onze parochies voor dat protestanten, en een enkele keer orthodoxen, vragen om lid te worden van de Rooms-Katholieke Kerk. Op een of andere manier heeft men het Rooms-Katholieke geloof leren kennen, men heeft er zich in verdiept en dan komt het moment dat men volwaardig lid wil worden van onze Kerk. Dan komen de vragen: moet ik opnieuw gedoopt worden ? Is het louter een administratieve handeling of is er ook een plechtigheid ? Wat moet er gebeuren ?

Wanneer er geen twijfel bestaat over de geldigheid van het Doopsel, hoeft men niet opnieuw gedoopt te worden. Als men is ondergedompeld of er is water over het hoofd gegoten in de naam van onze Drie-ene God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, hoeft men niet te twijfelen. De man of vrouw die vraagt om Rooms-Katholiek te worden, zal zich hier goed op voorbereiden, leerstellig en geestelijk.

Men zal zich verdiepen in ons geloof. De Bijbel en de Catechismus van de Katholieke Kerk zullen bestudeerd worden. De kandidaat zal ook al – binnen de mogelijkheden – deelnemen aan de bijeenkomsten van onze Kerk zodat men stilaan meer en meer thuis komt.

Na een lange of kortere tijd van voorbereiding, afhankelijk van wat de kandidaat al weet en kent, zal er een plechtigheid plaats vinden met opname in de Rooms Katholieke Kerk. Het is de taak van de bisschop om de kandidaat op te nemen. Dikwijls vertrouwt de bisschop de opname toe aan de pastoor of de priester die de kandidaat voorbereidde. De opname gebeurt normaal in een Eucharistieviering.

Samen met een peter of meter, een andere gelovige die de kandidaat heeft begeleid op de weg naar het moment van opname, komt men naar voren. Samen met alle andere aanwezige gelovigen spreekt de kandidaat de geloofsbelijdenis uit van Nicea-Constantinopel, de geloofsbelijdenis die in elke zondagsviering wordt gebeden. Daarna voegt de kandidaat er aan toe: “Ik geloof en belijd alles, wat de heilige katholieke kerk als door God geopenbaard, gelooft, leert en belijdt.” Als een mooi teken van opname legt de priester dan de rechterhand op het hoofd van de kandidaat en zegt: “De Heer, die u in zijn barmhartigheid hierheen heeft geleid, neemt u op in de katholieke kerk. U bezit in de heilige Geest samen met ons de volledige gemeenschap van het geloof, dat u openlijk voor ons beleden hebt.”

Als de kandidaat nog niet gevormd is – bij protestanten is dat niet en bij orthodoxen wel – dan dient men ook het Vormsel toe. De celebrant legt de handen op het hoofd en bidt: “Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, Gij hebt uw dienaar/dienares herboren doen worden uit het water en de heilige Geest en bevrijd uit de macht van de zonde. Wij bidden U: zend over hem/haar de heilige Geest, de Trooster, schenk hem/haar de geest van wijsheid en verstand, de geest van inzicht en sterkte, de geest van kennis, van ontzag en liefde voor uw Naam. Door Christus onze Heer.”

Tot slot zalft de celebrant nog met Chrisma. Peter en meter leggen de rechterhand op de schouder van de vormeling. De celebrant zalft met de rechterduim de vormeling op het voorhoofd en zegt: “ontvang het zegel van de Heilige Geest, de Gave Gods.”

Tijdens de viering zal men ook voor de eerste keer de Eucharistie ontvangen ten teken van volledige eenheid met de katholieke Kerk.

In deze eenvoudige tekenen wordt men opgenomen in onze Rooms-Katholieke Kerk, waar de Waarheid ten volle aanwezig is. Mogen steeds meer mensen zich thuisvoelen in onze Kerk.