Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Archief
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 403914 .

Woord van de Pastoor

Het wordt Pinksteren

Komend weekend gaan we weer Pinksteren vieren. Voor de meeste mensen is het een verlengd weekend. Van alle grote kerkelijke feesten is Pinksteren ongetwijfeld het meest onbekende. Vraag maar eens aan iemand die je ontmoet in deze dagen: “Je hebt een lang Pinksterweekend, wat vieren we precies met Pinksteren?”. De meeste mensen moeten het antwoord schuldig blijven. Zie: Wat is Pinksteren? (youtube.com)

Kunt u er een antwoord op geven in enkele zinnen? Natuurlijk gaat u kunnen vertellen dat de Heilige Geest dan is nedergedaald over de apostelen en zo werd de Kerk geboren. We vieren de verjaardag van de Kerk. We kunnen het mooi lezen in de Handelingen van de Apostelen:
“Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf. “
Dat is dus voor ons de kern van Pinksteren: Gods Geest kwam, de Helper die Jezus had beloofd, de schrik van de apostelen verdween, ze sloten zich niet langer op maar ze traden naar buiten en begonnen aan allen die het wilden horen te verkondigen dat Jezus van Nazareth de Zoon van God is, de Messias, in Wie redding te vinden is.

Aandachtige lezers zullen opmerken dat er al sprake is van Pinksteren vóór de Heilige Geest is neergedaald. Dat klopt: Pinksteren is een van de grote feesten van de Joden, het Oogstfeest. Om die reden waren er toen ook zoveel mensen in Jeruzalem. Het is een van de feesten die God aan Mozes had bevolen om te vieren. In Exodus 23 vers 16 lezen we: “Verder nog het feest van de oogst, als de eerstelingen van wat gij gezaaid hebt van het land komen. Tenslotte het oogstfeest, op het einde van het jaar, wanneer gij de opbrengst van uw arbeid van het land haalt.” Ook het Boek Leviticus spreekt er over in hoofdstuk 23 verzen 15-16. Daar kunnen we het begin lezen van wat men allemaal concreet moet doen: “Vanaf de dag na de sabbat, waarop ge de schoof hebt gebracht die voor de priester bestemd is, moet ge zeven sabbatten tellen. En daags na de zevende sabbat, op de vijftigste dag, moet ge aan Jahwe vers graan offeren.” Het gaat na dit vers nog door met concrete voorschriften. Pinksteren was dus het Joodse oogstfeest en daarom waren er zoveel mensen in Jeruzalem.

Pinksteren, de Heilige Geest daalde op die vijftigste dag na het Paasfeest neer over de apostelen en ze traden naar buiten. Gedreven door de Heilige Geest leggen ze vurig getuigenis af dat Jezus de Christus is. In het tweede hoofdstuk van de Handelingen van de Apostelen kun je lezen hoe Petrus en de andere apostelen naar buiten treden. Petrus houdt daar een vurige preek, een deel van die preek kun je daar lezen en er wordt daarna vermeld: “Met nog vele andere woorden legde hij getuigenis af, en hij vermaande hen: “Redt u uit dit ontaarde geslacht.” Die zijn woord aannamen lieten zich dopen, zodat op die dag ongeveer drieduizend mensen zich aansloten.” Het moet dus enorm indruk gemaakt hebben. U leest het goed: drieduizend mensen lieten zich daar ter plekke dopen. Het is dus het begin van de Kerk geweest, de verjaardag van de Kerk.
Pinksteren is niet alleen een dag om terug te denken aan wat er eens gebeurde maar het bevraagt ons ook allemaal of wij nog die vurige Kerk zijn die getuigenis aflegt van wat Jezus Christus ons allemaal te bieden heeft. Bij ons Doopsel en ons Vormsel hebben wij ook diezelfde Heilige Geest ontvangen: getuigen wij ook, gedreven door de Geest, van wie Jezus Christus voor ons is?

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be