Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309080 .

Woord van de Pastoor

Wie is de priester in onze Kerk ?

Al enkele dagen was mijn oude Vlaamse priestervriend Staf Herremans stervend in een ziekenhuis in Den Bosch. Die late vrijdagavond, na enkele bezoeken in de stad, besloot ik toch nog even naar hem toe te gaan. Een seminarist vergezelde mij. Bij de stervende bad ik samen met de seminarist een rozenhoedje. Ik zat dichtbij hem, in mijn ene hand de rozenkrans en in de andere hand zijn hand. Op het einde van het rozenhoedje stokte de adem. Ik sprak toen nog eens de absolutie uit en de Pauselijke Zegen, de Ziekenzalving ontving hij al enkele dagen eerder. Toen we nog een tientje van de rozenkrans hadden gebeden was hij overleden. Ik denk nog geregeld terug aan die avond, wellicht wil iedere priester wel zo sterven: in een sfeer van gebed, met de nabijheid van dierbaren, in die laatste momenten nog eens de genademiddelen van de Kerk ontvangend. http://bisdom.timesystem-software.com/default.aspx?class=item&item=1629
De seminarist die er bij was schreef in een stageverslag dat hij dat moment als een bevestiging van zijn roeping zag. Niet het sterven op zich maar dat uitspreken van de zondevergeving en –kwijtschelding op dat moment van sterven. In die eenvoudige tekenen die je als priester stelt, mag je daar als sterveling, als mens met gebreken, voor iemand de Hemelpoort openen: dat is ons diepste geloof in het priesterschap en de sacramenten.

Met zo’n moment denk je ook weer meer bijzonder na over het wezen van het priesterschap. Wat is een priester en waarom hebben we priesters nodig ?
Sinds zijn wijding is de priester bijzonder met Jezus Christus verbonden, zo bijzonder met Hem verbonden dat wanneer de priester de Sacramenten toedient, het Jezus Zelf is die ze toedient. Wanneer we tijdens het toedienen van de Sacramenten de priester horen spreken en zien handelen, dan mogen we Jezus horen spreken en zien handelen. Toen Jezus bij het Laatste Avondmaal tot Zijn apostelen zei: “Blijf dit doen om Mij te gedenken”, dan heeft Hij hen priester gemaakt. Wanneer zij de tekenen stelden, dan was Hij er. Door handoplegging en gebed van de bisschoppen, de opvolgers van de apostelen, is die macht van het priesterlijke dienstwerk ononderbroken doorgegeven. Een priester is niet op de eerste plaats manager van parochies of een gelovige sociale werker. Zijn eerste taak is in het dagelijks gebed en dagelijkse Mis voor de mensen te bidden, in eenheid met de bisschop en de wereldkerk als priester tussen de mensen het Woord van God verkondigen en de Sacramenten toedienen. De Kerk kan niet zonder priesters, zonder priesters is er geen Eucharistie, is er geen zondevergeving. Zonder priesters kan Jezus in de Sacramenten niet tot ons komen !

Laten we bidden voor onze priesters, om sterkte in hun taak. Laten we ook bidden voor priesterroepingen. Ik denk dat er veel jongens en mannen moeten zijn die in hun hart een priesterroeping hebben maar er wellicht nooit stil bij hebben gestaan. Het is vreemd dat mensen in hun levenskeuzes aan alles denken behalve aan priester-worden. Dat ligt natuurlijk ook aan ons, spreken wij er nog wel eens mensen om ons heen aan dat priester-worden een mogelijkheid is ? God heeft met elke mens een plan en dat kan ook priester-worden zijn. Misschien getuigen wij als priester te weinig van de kern van ons priesterschap ! Laten we ook bidden voor goede plekken waar mensen op een goede manier priester kunnen worden, priester zoals de Kerk het voorstaat. Drie websites wil ik onder de aandacht brengen waar het mogelijk is om priester van de Kerk te worden. Er is de website van ons eigen priesterseminarie in Den Bosch, www.sint-janscentrum.nl , waar ik priester ben geworden, de laatste jaren meer dan 90 jonge mensen uit Nederland, Vlaanderen… Er is de mooie website van de norbertijnenabdij van Tongerlo waar op dit moment 6 jonge mensen in opleiding zijn, www.jongerlo.org en www.tongerlo.org . Ook bij onze buren, in de abdij van Postel, kan men priester worden, http://www.abdijpostel.be/norbertijn_worden.htm .

Laat dit schrijven ons eens nadenken over de betekenis van het priesterschap in onze Rooms-Katholieke Kerk !

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne
www.rk-bergeijk.nl

Huiswerk…
Misschien mag dit artikeltje een aanleiding zijn om zelf of met anderen na te denken over priester-worden en de betekenis van de priester in de Rooms-Katholieke Kerk. Ik wil er altijd met jou over spreken. Voor niet-parochianen: misschien mail je dit stukje wel door aan je eigen pastoor en wil je er met hem eens over praten…