Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398621 .

Woord van de Pastoor

Over klokkenluiders en klokken

YOUTUBE-FILMPJE BIJ DIT WOORD: https://www.youtube.com/watch?v=ulLf5LrgzCo&ab_channel=AndyPenne

In het Verenigd Koninkrijk zoeken ze voor 6 mei nog duizenden klokkenluiders. Men wil bij gelegenheid van de kroning van Koning Charles alle klokken van het land laten luiden en daar hebben ze dus klokkenluiders voor nodig. Bij ons is er geen tekort aan klokkenluiders want in onze parochies verloopt dat wat gemakkelijker, in al onze parochies zijn de touwen verdwenen en luiden we met een computer. In Nieuwrode en Sint-Pieters-Rode kunnen de klokken zelfs via de mobiele telefoon van de voorzitters van de kerkraad aangezet worden.

Wie van ons kent niet het geluid van kerkklokken ? Waarom hebben kerken en kapellen klokken, meestal bronzen maar soms ook stalen of uit gietijzer ? En waarom worden de klokken in onze Rooms-Katholieke Kerk geluid ?

De belangrijkste taak van de klokken is om mensen te roepen om samen te komen.
Vanouds komen gelovigen samen om te bidden, om te vieren en te rouwen, om zich te verdiepen in het geloof in onze God die van mensen houdt en nabij wil zijn in vreugde en verdriet. Vanouds komen christenen samen om Eucharistie te vieren, om Jezus Christus in Zijn Woord en Sacrament te ontmoeten. In een van de zegeningsgebeden die over een nieuwe klok kan worden uitgesproken staat het heel mooi verwoord: “Wij bidden u, Heer, dat bij het luiden van deze klok uw gelovigen zich met vreugde haasten naar de kerk en één van hart en geest worden door zich toe te leggen op de leer van de apostelen, trouw te blijven in broederlijke eensgezindheid en ijverig in het breken van het brood en in het gebed tot lof van uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer. Amen.”
Naast het samenroepen van de gelovigen worden de klokken van onze kerken en kapellen ook geluid om het christenvolk op de hoogte te stellen van belangrijke gebeurtenissen binnen de plaatselijke gemeenschap. In de meeste parochies worden de klokken geluid wanneer een gelovige is overleden en zo weten de andere gelovigen dat er in de komende dagen een kerkelijke uitvaart zal zijn. In vele parochies worden de klokken ook geluid na een doopsel of een huwelijk. In de meeste parochies worden de klokken ook dagelijks geluid voor het Angelusgebed, waarbij we op een bijzondere manier de Menswording gedenken. In een aantal parochies worden de klokken ook geluid tijdens de consecratie, als een duidelijk teken van geloof dat de Heer werkelijk aanwezig komt onder de gedaanten van brood en wijn. Zoals het Klein Rituale, het zegeningsboek van de Kerk het zegt: “De stem van de klokken drukt in zekere zin de gevoelens van het Godsvolk uit, wanneer het juicht of treurt, dankt of smeekt, bijeenkomt en het mysterie van zijn eenheid in Christus tot uitdrukking brengt”. (738)

Hebben klokken een Bijbelse grond ? In de Bijbel vinden we geen klokken maar er is wel een vergelijkbaar iets. In het tiende hoofdstuk van het boek Numeri, vers 1, geeft God aan Mozes de opdracht dingen te maken om het volk samen te roepen: “Maak twee trompetten van gedreven zilver. Zij zullen dienen voor het bijeenroepen van de gemeenschap en voor het opbreken van de legerkampen.” In datzelfde hoofdstuk vers 10 lezen we ook: “Op de dagen van vreugde, op de feesten en bij nieuwe maan moet u bij de brandoffers en slachtoffers op de trompetten blazen. Zij zullen de aandacht van God op u vestigen. Ik ben de Heer, uw God.”
Bij de klokken mogen wij ook denken de eerste bladzijden van de Schrift, aan het boek Genesis waar God spreekt. In het tweede zegeningsgebed van een klok wordt er verwezen naar de Stem van God, “toen het eerste licht van de wereld scheen klonk uw stem in de oren van de mens om hem uit te nodigen tot deelname aan uw goddelijk leven, hem het onuitsprekelijke te leren en hem te onderrichten over al wat heilzaam is”. De klokken mogen ons ook laten denken aan Psalm 29 waarin we horen over de Stem van de Heer.

Hoewel de belangrijkste taak van een klok dus is het bijeenroepen voor de liturgische samenkomsten en het op de hoogte stellen van de belangrijkste gebeurtenissen binnen de plaatselijke gemeenschap, kunnen klokken ook geluid worden om de mensen in de omgeving te waarschuwen voor onraad of een brand. Op vraag van de kerkelijke of burgerlijke overheden kunnen de klokken ook geluid worden bij bepaalde feestelijke of droevige gebeurtenissen.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.