Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398618 .

Woord van de Pastoor

Gedachten bij Hemelvaart

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=Hspz74TjGLk

Aanstaande donderdag hebben de meeste mensen in België en Nederland een vrije dag. We vieren dan het hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer.
Waarover gaat het ?

Nadat Jezus was verrezen, is Hij niet zomaar verdwenen. Veertig dagen lang heeft Jezus zich aan Zijn leerlingen als de Verrezene getoond en alle twijfel proberen weg te nemen dat Hij werkelijk uit de doden was opgestaan. Aan het begin van de Handelingen van de Apostelen kunnen we dat lezen: “Aan hen heeft Hij veertig dagen lang herhaaldelijk bewezen dat Hij na zijn lijden weer in leven was. Hij vertoonde zich aan hen en sprak over het koninkrijk van God”. (Hand. 1,3) Even verder, in het veertiende hoofdstuk van de Handelingen zal Paulus het ook nog eens getuigen: “God wekte Hem op uit de doden en Hij verscheen gedurende vele dagen aan hen die met Hem van Galilea naar Jeruzalem waren getrokken en die nu zijn getuigen zijn voor het volk”. (Hand. 13,30)

Veertig dagen na Pasen vieren we elk jaar de Hemelvaart van de Heer. In de Handelingen van de Apostelen vinden we dat gebeuren mooi beschreven. Nadat Jezus aan Zijn apostelen de belofte deed dat de Heilige Geest over hen zou komen, gebeurde het. We lezen: “Na deze woorden werd Hij voor hun ogen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan het gezicht. Terwijl Hij zo heenging en zij nog naar de Hemel stonden te turen, stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren, die zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken ? Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde manier terugkomen als jullie Hem naar de Hemel hebben zien gaan”. (Hand. 1,9-11)
Ook in het Lucasevangelie kunnen we een verslag lezen over de Hemelvaart van de Heer: “Toen bracht Hij hen buiten de stad tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen en zegende hen. En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd Hij in de hemel opgenomen”. (Lucas 24,50-51)
Op het einde van het Marcusevangelie vinden we ook een verslagje daarover: “Nadat de Heer Jezus hun dit gezegd had, werd Hij in de hemel opgenomen en nam Hij plaats aan de rechterhand van God”. (Marcus 15,19)

Zoals al onze kerkelijke feesten is ook Hemelvaart meer dan een denken aan iets van lang geleden. Wat toen gebeurde heeft ook vandaag met ons te maken. Dat Jezus naar de Hemel terug ging, is niet zomaar iets. Paus Franciscus legde het in een catechese als volgt uit: “Wij hebben dus iemand die ons altijd verdedigt, ons beschermt tegen de listen van de duivel, tegen onszelf en onze zonden! Laten we naar Hem toe gaan en vragen om zijn vergeving, zijn zegen en zijn barmhartigheid! Hij vergeeft ons altijd; Hij is onze voorspreker; Hij zal ons altijd verdedigen! Laten we dit nooit vergeten! Jezus' Hemelvaart openbaart ons deze zo troostende werkelijkheid: in Christus, waarlijk God en waarlijk mens, is ons mens-zijn voor God gebracht; Hij heeft ons deze doorgang geopend; Hij trekt ons naar zich toe en leidt ons naar God. Als we Hem ons leven toevertrouwen en ons door Hem laten leiden, zijn wij in zijn veilige handen, in de handen van onze Voorspreker.”

Hemelvaart vieren is voor ons, christenen, meer dan een dagje vrijaf. Wij vieren dat we er als mensen hier op aarde nooit alleen voor staan. Al van in het begin, van bij die gebeurtenis van de Hemelvaart, hebben de apostelen dat aangevoeld. Ze waren hun dierbare Jezus niet echt kwijt. Paus Franciscus zegt het als volgt: “Met de ogen van het geloof begrijpen de apostelen dat Jezus weliswaar onttrokken is aan hun ogen maar toch steeds met hen blijft, hen nooit in de steek zal laten en hen in de heerlijkheid van de Vader zal leiden en voor hen bij Hem zal voorspreken.”

Gods Zegen, uw priester en pastoor Penne.
www.priesterpenne.be