Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398616 .

Woord van de Pastoor

Maria Boodschap en het dagelijkse klokkengelui

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=kvltn7RbsjY

Volgende week maandag is het 25 maart en dan vieren we in de Kerk het Hoogfeest van Maria Boodschap. Een van de meest geschilderde taferelen uit het evangelie is ongetwijfeld die boodschap van de engel Gabriel aan Maria. Die boodschap van de engel Gabriel was niet zomaar iets. De engel Gabriel bracht aan Maria de boodschap dat God haar uitverkoren had om de moeder van Zijn Zoon te worden. God zal mens worden. Dit grootste heilsgebeuren aller tijden wordt aangekondigd aan het eenvoudige meisje Maria. We vieren die gebeurtenis in de Kerk ieder jaar op 25 maart, een logische datum omdat het 9 maanden voor Kerstmis is, het geboortefeest van Jezus, zwangerschappen duurden in die tijd ook al 9 maanden...

In het eerste hoofdstuk van het Lucasevangelie wordt ons die gebeurtenis verteld. Ik lees u even letterlijk de tekst voor: “In de zesde maand werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazaret, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak: 'Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u!' Zij schrok van dat woord en vroeg zich af, wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: 'Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.' Maria echter sprak tot de engel: 'Hoe zal dit geschieden, daar ik geen gemeenschap heb met een man?' Hierop gaf de engel haar ten antwoord: 'De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet, dat zelfs Elisabet, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand; want voor God is niets onmogelijk.' Nu zei Maria: 'Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.' En de engel ging van haar heen.”

Niet alleen op 25 maart maar elke dag gedenkt de Kerk deze bijzondere gebeurtenis en we doen dat met dagelijks klokkengelui. Bijna elke kerk luidt een van de klokken ’s middags rond 12 uur en veel kerken ook rond 6 uur ’s morgens en 6 uur ’s avonds voor het angelusgebed. Ook in onze Federatie Holsbeek wordt in elke parochie het angelus geluid. Het luiden van de klok op die tijdstippen wil de gelovigen laten denken aan dat evangelieverhaal dat ons spreekt over de menswording, God is mens geworden in Jezus Christus. Op de eerste bladzijden van de Bijbel lezen we dat door de zondeval van de eerste mensen de vriendschap tussen God en mens verbroken werd, de Hemelpoort was gesloten, de mens was overgeleverd aan zonde en dood. Maar onze God van liefde heeft de mensheid niet aan haar lot overgelaten. In de menswording van Zijn Zoon heeft God laten zien hoeveel Hij van de mensen houdt. Jezus Christus zal de vriendschap tussen God en mens herstellen, de Hemelpoort zal geopend worden en de zonde en de dood zullen niet meer het laatste woord hebben. Daar mogen we dikwijls dankbaar aan denken. Met die boodschap van de Engel aan Maria zoals we dat hoorden in het evangelie heeft dat een aanvang genomen.

Bij het luiden van die klok wordt vanouds het angelusgebed gebeden. Een eenvoudig en heel evangelisch gebed, drie zinnen uit het evangelie worden er gebeden. De eerste twee verwijzen naar het evangelieverhaal van de boodschap van de Engel Gabriel aan Maria: “De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt; en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.” En “Zie de dienstmaagd des Heren mij geschiede naar uw woord”. De derde zin in het gebed is een zin uit het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie, vers 14: “En het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond”. Wat aangekondigd was door de engel aan Maria, is werkelijkheid geworden, de volledige zin uit het evangelie vertelt ons dat het Woord is mens geworden, dat Hij bij ons heeft gewoond, vol van goedheid en waarheid, en dat wij zijn grootheid hebben gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

We bidden het Angelus:

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt; En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U…

Zie de Dienstmaagd des Heren; Mij geschiede naar uw woord.

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U…

En het Woord is vlees geworden; En Het heeft onder ons gewoond.

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U…

Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de Engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis.Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be