Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297967 .

Woord van de Pastoor

13 geboden en de Tien Geboden

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=BaQX40qjTiw

Door de Vlaamse televisieserie “13 geboden” is er ineens ook weer aandacht voor de tien geboden van God. Zie: https://vtm.be/13-geboden?app-context=vtm://program?id%3D202785&utm_campaign=vtm_nieuwsbrief_20180924&utm_medium=mail&utm_source=vtm

In dit woordje wil ik even stilstaan bij “de tien geboden”. “De tien geboden” zijn tien leefregels, tien woorden die volgens de Bijbel God Zelf aan Mozes heeft gegeven. In Exodus 31,18 kunnen we dat lezen: “Toen Jahwe op de Sinaï zijn woorden tot Mozes beëindigd had, overhandigde Hij hem twee platen met de tekst van het verbond, stenen platen, waarop de vinger Gods die tekst had geschreven”.

Ik lees met u even de tekst van die tien geboden zoals we ze vinden in het twintigste hoofdstuk van het boek Exodus: `Ik ben Jahwe uw God, die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. Gij zult geen andere goden hebben, ten koste van Mij. Gij zult geen godenbeelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde. Gij zult u voor hen niet ter aarde buigen en hun geen goddelijke eer bewijzen; want Ik, Jahwe uw God, Ik ben voor hen die Mij haten een jaloerse God die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen, tot het derde en vierde geslacht, maar voor hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden een God die goedheid bewijst tot aan het duizendste geslacht. Gij zult de naam van Jahwe uw God niet lichtvaardig gebruiken; want Jahwe laat degenen die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft. Denk aan de sabbat; die moet heilig voor u zijn. Zes dagen kunt gij werken en alle arbeid verrichten. Maar de zevende dag is de sabbat voor Jahwe uw God. Dan moogt gij geen enkele arbeid verrichten: gij zelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet, zelfs niet de vreemdeling die bij u woont. In zes dagen immers heeft Jahwe de hemel, de aarde, de zee met al wat er in is, gemaakt. Maar de zevende dag heeft Hij gerust en zo de sabbat gezegend en tot een heilige dag gemaakt. Eer uw vader en uw moeder. Dan zult gij lang leven op de grond die Jahwe uw God u schenkt. Gij zult niet doden. Gij zult geen echtbreuk plegen. Gij zult niet stelen. Gij zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen. Gij zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste; gij zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste, niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, op niets wat hem toebehoort.

Het is natuurlijk een hele klus om dat van buiten te kennen. Gemakkelijkshalve heeft men de tien geboden in versvorm gegoten. Ik denk dat de meeste mensen in Vlaanderen deze versie nog kennen, elk heeft ze ooit op school of in de catechese wel meegekregen: Bovenal bemin één God. Zweer niet ijdel, vloek noch spot. Heilig steeds de dag des Heren. Vader, moeder zult gij eren. Dood niet geef geen ergernis. Doe nooit wat onkuisheid is. Vlucht het stelen en bedriegen. Ook de achterklap en 't liegen. Wees steeds kuis in uw gemoed. En begeer nooit iemands goed.

De tien geboden kunnen we eigenlijk indelen in twee stukken. De eerste drie gaan over onze band met God en de laatste zeven gaan over onze band met onze medemensen. Daarover gaat het ook in ons leven als christen. Jezus antwoordt aan een schriftgeleerde die Hem vraagt wat het allereerste gebod is: “Het eerste is: Hoor, Israël! De Heer onze God is de enige Heer. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht.Het tweede is dit: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee.” (Marcus 12,29-31)
Laten we ons steeds meer toeleggen op die tien geboden.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.