Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309271 .

Woord van de Pastoor

Tandpijn en de heilige Apollonia

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=mqZDprDVLOk

Elke beroepsgroep heeft zijn patroonheilige. Voor heel wat kwalen en moeilijkheden wordt de voorspraak bij God ingeroepen van heel specifieke heiligen. Zo is de heilige Apollonia de beschermheilige van de tandartsen en de tandtechnici en wordt haar voorspraak vanouds ingeroepen bij tandpijn.
Regelmatig komt de vraag: wie was die heilige Apollonia en waarom vereren tandartsen haar als patroonheilige en roepen mensen met tandpijn haar voorspraak in ?
Apollonia was een heilige uit de derde eeuw. We weten weinig van haar en we moeten het doen met verhalen. Haar moeder zou haar gekregen hebben na vurig gebed tot de Maagd Maria. Apollonia leefde in Alexandrië, ze was een diacones en ze leefde als maagd omwille van Christus. In het jaar 248 werd het duizendjarig bestaan van het Romeinse Rijk gevierd, dat bracht een heropleving van het geloof in de Romeinse goden met zich mee, er werden tempels gebouwd en altaren opgericht. De christenen wilden hier niet aan deelnemen en er ontstond een grote haat naar hen. Het was de tijd van de christenvervolgingen onder keizer Decius. Ook Apollonia werd gearresteerd en gemaand om haar christelijke geloof af te zweren en terug te keren tot het geloof in de aloude Romeinse goden. Dit gebeurde in het jaar 249. Apollonia was toen ongeveer vijftig jaar oud. Ze bleef standvastig in haar geloof, ook toen men haar vreselijk folterde. Ze kende het woord van de Heer: “Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil: Verheugt u en juicht, want groot us uw loon in de hemel”. (Matteus 5) Omdat ze geen heidense verzen wilde nazeggen, werden haar tanden met een gloeiend hete tang uit haar mand gerukt. Een andere bron zegt ons dat men haar met keien de tanden uit de mond heeft geslagen en haar kaken heeft verbrijzeld. Bisschop en kerkvader Dionysius van Alexandrië beschrijft haar marteldood: “Zij grepen die bewonderenswaardige maagd Apollonia, die reeds op jaren was en sloegen al haar tanden uit haar mond. Vervolgens wierpen ze even buiten de stad een brandstapel op en dreigden haar daarop levend te zullen verbranden als ze niet de godslasterlijke woorden die zij haar voorzeiden wilde nazeggen. Zij vroeg een korte bedenktijd, en sprong onmiddellijk eigener beweging in het vuur. Aldus kwam zij om het leven." Vanwege die folteringen van het uittrekken van haar tanden, wordt de voorspraak van de heilige martelares Apollonia ingeroepen bij tandpijn en werd ze voor tandartsen de patroonheilige. Ieder jaar op 9 februari wordt de heilige Apollonia in de Kerk herdacht. Ze wordt meestal afgebeeld met een tang waarin een tand zit in de ene hand en een palmtak in de andere hand.
We bidden tot slot een oud gebed en vragen de voorspraak van de heilige Apollonia: “Luisterrijke maagd en martelares, heilige Apollonia, gij hebt met een wonderlijk geduld overgrote smarten doorstaan toen men, om het belijden van het ware geloof, uw tanden met geweld uitrukte. Bid voor mij, opdat ik, indien het tot mijn zaligheid strekt, van alle tandpijn wordt bevrijd, of tenminste door de goddelijke genade zo gesterkt word, dat ik die tandpijn uit liefde tot God geduldig verdraag. Bewaar mij door uw voorspraak die plaats waar het eeuwig is. Heilige Apollonia, bid voor mij. Amen.”

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be