Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309263 .

Woord van de Pastoor

De zeven gaven van de Heilige Geest

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=1zDqbIlJ_jk

In het bekende lied “Kom, Schepper Geest” bidden we “Gij schenkt Uw gaven zevenvoud”. Wat zijn die gaven van de Heilige Geest ? In de liturgie van het Vormsel wordt er bijzonder om gebeden. De bisschop of zijn vertegenwoordiger bidt daar: “Wij bidden U:
zend over hen de heilige Geest, de Trooster, schenk hun de geest van wijsheid en verstand, de geest van inzicht en sterkte, de geest van kennis, van ontzag en liefde voor uw naam. Door Christus onze Heer.”Die gaven van de Heilige Geest is niet zomaar iets wat uitgevonden is maar vinden we in de profeest Jesaja, waar we lezen: “De geest van de Heer zal op hem rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en heldenmoed, de geest van liefde en vreze des Heren, en deze vreze des Heren zal hij uitstralen.” (Jesaja 11, 2-3) Die gaven helpen ons om ten volle werktuig van God in deze wereld te zijn. De Catechismus van de Katholieke Kerk zegt ons over die zeven gaven: “In hun volheid behoren ze toe aan Christus, de Zoon van David. Ze voltooien de deugden van hen die ze ontvangen en brengen die tot volmaaktheid. Ze maken de gelovigen volgzaam om onverwijld te gehoorzamen aan de goddelijke ingevingen” (CKK 1831)

Laat ons eens even stilstaan bij die zeven gaven van de Heilige Geest:
Wijsheid. Deze gave krijgen wij om de zaken van God te begrijpen en ons leven te leiden tot Gods eer. De wijsheid laat ons kijken naar de wereld en de dingen zoals God ze ziet. Hoe mooi staat het in de Romeinenbrief: “O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis ! Hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn beslissingen, hoe onnaspeurlijk zijn wegen !” (Romeinen 11,33)
Inzicht. Deze gave krijgen we om ons de mysteries van het geloof duidelijk te maken. We lezen in Jeremia 24,7: “Ik geef hun een hart om te erkennen dat Ik de Heer ben. Zij zullen mijn volk zijn en Ik zal hun God zijn”.
Raad. Deze gave krijgen wij om te kunnen onderscheiden wat goed en kwaad is. We mogen daarbij denken aan de woorden van Jezus in het Matteusevangelie: “Ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar de ondergang leidt: er zijn vele mensen die daarlangs gaan. Hoe nauw is de poort en hoe smal de weg die naar het leven leidt; er zijn maar weinig mensen die hem vinden.” (Mat. 7,13-14)
Kennis. De gave van kennis helpt ons om de Wil van God in alles te ontdekken. Zoals we in Jeremia 29,11 lezen: “Ik ken de plannen die Ik met u heb – godspraak van de Heer. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw ongeluk, en een hoopvolle toekomst.”
Sterkte. Deze gave versterkt onze wil om te bereiken wat waar en goed en mooi is. Deze gave helpt om standvastig te blijven ook in de beproevingen en de vervolgingen. Zoals in het Lucasevangelie 21 staat, waar de Heer een reeks vervolgingen voorspelt: “Dat geeft u de gelegenheid om te getuigen. Neem u heilig voor om u er van tevoren geen zorgen over te maken hoe u zich zult verdedigen. Want Ik zal u wijze woorden in de mond leggen, zodat geen van uw tegenstanders u zal kunnen weerstaan of tegenspreken”.
Vroomheid. Deze gave helpt ons om van God te houden en Zijn voorschriften te onderhouden, uit liefde tot Hem. We denken aan het woord van Jezus in het Johannesevangelie 15,15: “Voor mij zijn jullie geen dienstknechten meer: een knecht heeft geen begrip van wat zijn Meester doet. Vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb vernomen, aan jullie heb meegedeeld.”
Ontzag voor God. Deze gave kan negatief klinken maar het is geen schrik hebben voor God, maar een positieve gave. We moeten zijn grootheid erkennen. Hij zorgt voor ons, zoals Jezus het ook zo mooi zegt in het Lucasevangelie 12: “Kijk eens hoe de bloemen groeien; ze werken niet en spinnen niet; toch zeg Ik jullie, was Salomo met al zijn pracht en praal niet zo mooi gekleed als een van deze bloemen…Als God dit veldgewas, dat er vandaag staat en morgen in de oven wordt gegooid, zo kleedt, hoeveel te meer zal Hij dan jullie kleden…”. (Lucas 12,27-28)

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be

10 JAAR KERKBRAND GALMAARDEN: https://www.hln.be/regio/galmaarden/-afgebrande-kerk-was-ramp-voor-parochie~acacee87b/

EERSTE COMMUNIE NIEUWRODE: https://www.nieuwsblad.be/cnt/blggo_03499841

EERSTE COMMUNIE KORTRIJK-DUTSEL: https://www.nieuwsblad.be/cnt/blggo_03499582