Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309271 .

Woord van de Pastoor

Zegening van een vrouw die zwanger is

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=N6Uo4ELqfto

Wanneer er in een gezin een kindje op komst is, ervaren gelovige mensen dat als een gave. Men dankt God daarvoor en bidt dat de zwangerschap goed mag verlopen. Soms vraagt men de priester of de diaken om een zegen uit te spreken. De Kerk heeft daar een zegeningsritueel voor. Naast de zeven sacramenten heeft de Kerk ook een groot aantal zegeningen voor allerlei omstandigheden en zo ook een zegening van een vrouw die een kind verwacht.

In dit woord wil ik even stilstaan bij de betekenis van die zegening en hoe zo een viering verloopt. In het openingswoord vat men het goed samen: "God is de Heer van alle leven. Hij beslist over het bestaan van iedere mens en door zijn voorzienigheid leidt en bewaart Hij het leven van allen. Wij geloven dat dit vooral blijkt als er sprake is van het leven dat voortkomt uit een christelijk huwelijk en dat zijn bekroning vindt in de gaven van het goddelijk leven bij het ontvangen van het sacrament van het doopsel. De zegen van een vrouw die in verwachting is, wil dit duidelijk tot uitdrukking brengen. Zo wacht deze vrouw in geloof en hoop de tijd af van de geboorte. Zo ook geeft zij haar medewerking aan Gods liefde: de vrucht die zij draagt, omringt zij reeds met een moederlijke liefde".

Zo een zegening is een kort gebedsmoment. Dat kan thuis gebeuren, of in de kerk of in het ziekenhuis. Vóór de eigenlijke zegen wordt een stukje gelezen uit het evangelie, uit het eerste hoofdstuk van het Lucasevangelie waar we horen hoe de zwangere Maria en de zwangere Elisabeth elkaar ontmoeten: "Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot en werd Elisabeth vervuld met de Heilige Geest. En zij riep met luide stem: 'Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot'." (Lucas 1,41-42)

Dan is er een gemeenschappelijk smeekgebed met een aantal aanroepingen. In die aanroepingen richt men zich naar Christus, “de gezegende vrucht van Maria’s schoot, die door het geheim van zijn menswording genade en goedheid in deze wereld heeft willen brengen”. Hij is mens geworden uit een vrouw zodat wij aangenomen zouden worden tot Gods kinderen. Hij heeft geen vrees gehad voor de schoot van Zijn moeder maar de schoot die Hem gedragen heeft en de borsten die Hem hebben gevoed heeft Hij zalig geprezen. In de maagd Maria, de gezegende onder de vrouwen, heeft Hij de vrouw willen eren. Hangend aan het kruis heeft Hij aan de Kerk Maria gegeven als de moeder die Hij voor Zichzelf had uitgekozen. Door het moederschap schenkt Hij Zijn Kerk telkens nieuwe kinderen, vergroot Hij onze vreugde en vermeerdert Hij ons blijdschap.

Bij de zegen legt de priester de vrouw de handen op en bidt daar het mooie gebed: "Heer onze God, Schepper van alle mensen, door de kracht van de Heilige Geest is uw Zoon mens geworden uit de maagd Maria om ons mensen te redden en te verlossen van de schuld van de oude zonde. Wij bidden U: verhoor welwillend de bede van uw dienares N. In ootmoed vraagt zij U een gezond kind ter wereld te mogen brengen. Laat het kind voorspoedig geboren worden zodat het opgenomen wordt in de gemeenschap van uw gelovigen, U in alles dient en eens het eeuwig leven binnengaat. Door Christus onze Heer. Amen." Daarna wordt ook een gebed uitgesproken waarin de voorspraak en de bescherming van Moeder Maria wordt gevraagd. In de slotritus wordt nog eens aan God gevraagd de vrouw met Zijn goedheid te beschermen, kracht te schenken aan haar geloof, haar hoop te versterken en haar liefde van dag tot dag te doen toenemen. God moge haar bij de bevalling bijstaan, haar in haar verzuchtingen en beden nabij zijn en haar met Zijn genade sterken.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be