Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398619 .

Woord van de Pastoor

Over de betekenis van het Heilig Vormsel

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=NJluvTzCIdg


 


Elk jaar ontvangen er in onze parochies vele kinderen het Vormsel. Ze worden er een tijd op voorbereid en meestal in de tijd tussen Pasen en Pinksteren, maar het kan ook op een ander moment, wordt het Sacrament van het Vormsel toegediend. Dit mag een gelegenheid zijn om nog eens stil te staan bij wat er gebeurt bij een Vormsel.


 


Jongeren spreken bij hun Vormsel hun doopbeloften uit. Zoals vader en moeder, peter en meter bij hun doopsel deden, zo doen ze het nu zelf: ze spreken hun keuze uit voor God, hun keuze tegen de Kwade, hun geloof in God die is Vader, Zoon en Heilige Geest.


 


Daarna strekt de bisschop zijn handen uit over de vormelingen en bidt om de Trooster en Helper, de Heilige Geest die hen de zeven gaven zal geven. Het uitstrekken van de handen, de handoplegging, is een gebaar wat de apostelen al deden. In het achtste hoofdstuk van de Handelingen van de Apostelen kunnen we al lezen dat de apostelen de gedoopten de handen oplegden en dat ze zo de Heilige Geest ontvingen. We hebben in ons taalgebruik enkele uitdrukkingen die de handoplegging verduidelijken. We kennen de uitdrukking: “Ergens de hand opleggen”, iets willen hebben. Als ik mijn hand op een briefje van 50 euro leg, dan kan niemand het meer nemen zolang ik er mijn hand opleg. Zo is het ook bij ons Vormsel: Gods Geest legt de hand op ons. Zolang God Zijn Hand niet van ons terugtrekt – en dat doet Hij nooit – horen we bij Hem. We kennen ook de uitdrukking: “Iemand wordt de hand boven het hoofd gehouden”, iemand wordt beschermd. Zo is het ook sinds ons Vormsel: Gods Heilige Geest houdt ons voortaan de hand boven het hoofd, Hij beschermt ons voortaan, altijd.


 


Na die handoplegging komt de vormeling met peter en meter bij de bisschop. De bisschop zalft de vormeling dan met de belangrijkste olie van de Kerk, het Chrisma, Ook daar zit een mooie symboliek in. We gebruiken olie om ons te beschermen tegen de zon, olie als geneesmiddel, olie om op ons eten te doen, olie als brandstof. Gods Heilige Geest wil dat allemaal voor ons zijn: ons overeind houden, ons beschermen, sterk laten staan, ons aandrijven. Als we ergens olie morsen, dan trekt het er in en krijgen we het er niet meer uit, zo is de Heilige Geest ook voor ons en dat is de betekenis van de zalving bij het Vormsel. Jezus is de Christus, een Grieks woord voor “de Gezalfde”. Door de zalving gaat de vormeling lijken op Jezus de Christus, de vormeling wordt gelijkvormig aan Jezus Christus.


 


Bij de zalving zegt de bisschop: “Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods”. Vroeger zag je documenten met een zegel erop, je kon er de stempel op zien en je wist: die brief is echt van de koning of van de keizer. Als de bisschop bij het Vormsel zegt dat je het zegel van de Heilige Geest ontvangt, betekent het: we zijn nu echt van Jezus, we zijn verzegeld zoals in de Efeziërsbrief staat: “u bent verzegeld met de Heilige Geest” (Ef. 1,13) In Hem verzegeld zijn betekent ook dat we altijd waarde zullen hebben in de ogen van God.


 


Ons woordje vormen komt van het Oudnederlandse “fermen” en dat betekent “ferm maken”, “dapper maken”. In het Vormsel ontvangt elk de kracht die nodig is om van Jezus Christus en Zijn Kerk te kunnen blijven getuigen, ook bij tegenwind. Het lijkt moeilijk maar we kunnen het wel, want we zijn verzekerd van de hulp van de Heilige Geest. Mogen onze jongeren die gevormd gaan worden en wij allen die Heilige Geest echt aan het werk laten in het leven !


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.