Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309039 .

Woord van de Pastoor

Stille Zaterdag, op weg naar Pasen

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=q-1DW-gxV3Q


 


Binnenkort gedenken we weer het Lijden, Sterven en Verrijzen van Jezus. Velen gaan in de Goede Week naar de kerk om de Heer nabij te zijn in alles wat Hij voor elk van ons persoonlijk heeft gedaan. Als ik over die bijzondere dagen van de Goede Week met mensen spreek, dan valt het mij op dat er 1 dag is waar men bijna niets weet van te vertellen. Palmzondag kent men: de intocht in Jeruzalem; Witte Donderdag:  het Laatste Avondmaal met de instelling van het Priesterschap en de Eucharistie, de voetwassing; Goede Vrijdag: Jezus is voor elk van ons persoonlijk aan het Kruis gestorven en Pasen: de Verrijzenis, Hij is werkelijk verrezen. Stille Zaterdag is daarbij de grote onbekende dag, ook voor kerkgetrouwe mensen. Je moet het maar eens aan iemand vragen wat we die dag gedenken. Men kan er niet snel op antwoorden, het enige wat je te horen krijgt is dat Jezus dood is en het Lichaam van de Heer in het graf ligt. Dat klopt natuurlijk maar gedeeltelijk.


 


Het lichaam van Jezus lag in het graf maar waar was Hij geestelijk ? Velen kunnen daar niet op antwoorden terwijl ze het antwoord wel kennen vanuit de geloofsbelijdenis. We bidden elke keer in de geloofsbelijdenis: “die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven; die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden”. En dan hoor je mensen zeggen: “O ja, neergedaald ter helle”. Dan is de volgende vraag natuurlijk wat is die Helle en waarom is Jezus naar die Helle gegaan ? Sinds de zondeval van de eerste mensen, te lezen op de eerste bladzijden van de Schrift, was de vriendschap tussen God en de mensen verbroken, was de Hemelpoort gesloten en konden dus ook de rechtvaardigen niet naar de Hemel, ze moesten verblijven in de Hel. Door Zijn sterven op het Kruis heeft Jezus de vriendschap tussen God en mens hersteld, zonde en dood het laatste woord ontnomen, de Hemelpoort geopend. Zoals in de Hebreeënbrief 2,14 staat heeft Jezus, werkelijk gestorven, door zijn dood voor ons de dood en de duivel, de vorst van de dood, overwonnen. Jezus  is de rechtvaardigen die niet in de Hemel konden omdat de Hemelpoort gesloten was, gaan halen in de helle, waar ze aan het wachten waren. Jezus is niet nedergedaald ter helle om de verdoemden te bevrijden, evenmin om de hel van de verdoemenis af te breken, maar om de rechtvaardigen die Hem voorgegaan waren, te bevrijden”. (CKK 633) De Catechismus van de Katholieke Kerk leert ons nog in nummer 636: “De gestorven Christus is met zijn ziel, die verenigd is met zijn goddelijke persoon, afgedaald in het dodenrijk. Hij heeft voor de rechtvaardigen die Hem voorgegaan waren, de poorten van de hemel geopend”. In de eerste Petrusbrief, hoofdstuk 3, verzen 18-19 lezen we daarover: “Ook Christus heeft eens en voorgoed geleden voor de zonden, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om u tot God te brengen. Hij is gedood naar het lichaam, maar tot leven gewekt door de Geest. Zo ging Hij heen en predikte voor de geesten in de kerker”. Stervend aan het kruis heeft Jezus daar Zelf al naar verwezen toen Hij tot de berouwvolle moordenaar zei: “Ik beloof je, vandaag nog zul je bij Mij zijn in het paradijs.” (Lucas 23,43)


 


De Catechismus van de Katholieke Kerk zegt in nummer 634 onder andere: “De nederdaling ter helle is de volledige vervulling van de evangelische aankondiging van het heil. Zij is de allerlaatste fase van de messiaanse zending van Jezus…Zij leert dat het verlossingswerk zich uitbreidt tot alle mensen van alle tijden en alle plaatsen, want allen die zijn gered, hebben immers deel gekregen aan de verlossing. Christus is dus nedergedaald in de diepte van de dood opdat ‘de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en die haar horen, zullen leven’(Joh. 5,25)…”


 


Stille Zaterdag…alles is stil in de Kerk…er worden geen Missen opgedragen, alleen in de latere uren de Paaswake… We mogen die dag denken aan alles wat de Heer ook dan deed.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be