Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 308742 .

Woord van de Pastoor

Zondag

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=qSZxzJh1O2Q


 


In de krant stond onlangs het bericht over het verdwijnen van de zondagsrust. Tot enkele jaren geleden hadden de gemeenten strenge wetten die de zondagsrust moesten garanderen. Men mocht op zondag geen gras maaien, geen bomen zagen, geen was buiten hangen, zelfs niet luid roepen. Bijna iedereen die in onze streken woonde, was christen. De zondag was de Dag van de Heer en op die dag werd er gerust en gingen de mensen naar de Mis. Alles wat die rust en die kerkgang kon bedreigen werd aangepakt. Heel wat van die wetten zijn de laatste jaren verdwenen omdat het aantal christenen verminderde en daardoor het beleven van de zondagsrust ook verminderde. In dit woordje wil ik toch eens graag stilstaan bij de betekenis van de zondag voor ons, christenen en waarom we op die dag in de Eucharistie worden verwacht en een rustdag moeten houden.


 


We kennen allemaal het Scheppingsverhaal, op de eerste bladzijden van de Bijbel. We lezen daar dat God “rustte op de zevende dag van al het werk dat Hij verricht had”. (Gen. 2,2) De joden kenden de voorschriften: “Onderhoud de sabbat, die moet heilig voor u zijn”(Deut. 5,12) en “De zevende dag is een volstrekte rustdag, gewijd aan Jahwe”. (Ex. 31,15) Wij, christenen, vieren niet de Sabbat die de zaterdag is. De KKK zegt daarover: “De sabbat stelde de voltooiing voor van de eerste schepping; hij werd vervangen door de zondag die aan de nieuwe schepping herinnert, die met de verrijzenis van Christus is begonnen” (2190)


Voor christenen is de zondag de belangrijkste dag van de week omdat we op die dag dus gedenken dat Jezus uit de doden is verrezen. De vier evangelies vertellen ons dat Jezus op de eerste dag van de week verrezen is. Jezus was aan het Kruis gestorven, Hij heeft Zijn leven voor elk van ons persoonlijk gegeven en is uit de doden opgestaan. Dat is voor een christen de belangrijkste gebeurtenis uit de wereldgeschiedenis. Sindsdien hebben zonde en dood niet meer het laatste woord, is de vriendschap tussen God en mens hersteld en is de Hemelpoort geopend. Dat moet gevierd worden en dat doen we elke zondag. Daarom komen de gelovigen ook op zondag samen om de Eucharistie te vieren. Ja, het is een plicht voor een christen om naar de Eucharistieviering te gaan maar wie echt begrijpt waarover het gaat, zal dat zeker niet als een plicht zien. De KKK zegt: “De deelname aan de gemeenschappelijke viering van de Eucharistie op zondag is er een getuigenis van dat men toebehoort en trouw is aan Christus en zijn kerk…” (2182)


De Kerk vraagt ons om van die zondag iets speciaals te maken. Omdat het een Dag van de Heer is, onthouden we ons van werken en van bezigheden die dat vieren van de Dag van de Heer in de weg staan. Laat de zondag echt een Dag voor God en voor elkaar zijn, een dag waarop we dingen doen die we door onze drukte in week niet of te weinig doen. De KKK geeft als voorbeelden: tijd en zorg geven aan je familie en vrienden; het beoefenen van goede werken zoals dienstbetoon aan zieken, hulpbehoevenden of bejaarden; ontspanning van geest en lichaam; tijd maken voor bezinning, stilte, cultuur en meditatie. Je ziet, de zondag is niet een dag waarop we helemaal moeten stilzitten en niets doen, er is voor christenen heel wat te ondernemen.  Maar met die mogelijkheden aan activiteiten zullen we er ook moeten op toezien dat we vermijden om anderen lasten op te leggen die hen zouden verhinderen om de Dag des Heren te onderhouden.


 


Is de zondag voor mij als christen ook echt de Dag van de Heer ?


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


 


FILMPJE VAN VORIGE WEEK OVER VERONICA: https://www.youtube.com/watch?v=LcFIpGoZZP4


 


DEZE WEEK OP “IEDEREEN BEROEMD” DE INKLEDING VAN ZUSTER MARIE-MADELEINE BIJ DE ZUSTERS IN HALLE. Als je goed kijkt, kun je me ook nog zien…: http://www.een.be/programmas/iedereen-beroemd/eindelijk-thuis


 


IN HET LAATSTE NIEUWS OVER HET WEKELIJKS WOORD OP YOUTUBE: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-galmaarden/-de-paus-vlogt-dus-waarom-ik-niet-a2614727/