Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309041 .

Woord van de Pastoor

Onheilspellende blaadjes

Deze week kreeg ik hier aan de pastoriedeur een parochiane die even wilde praten over een blaadje wat ze had meegenomen uit een Vlaams bedevaartsoord. Ze had er heel de nacht niet van geslapen. Het was een blaadje met zogenaamde Hemelse boodschappen. Die blaadjes zijn geen nieuw verschijnsel. Bij tijd en wijlen duiken ze op en in sommige gelovige kringen zijn ze ook zeker tamelijk populair. Het zijn blaadjes met teksten die zouden geopenbaard zijn door Jezus Zelf of door Moeder Maria of een of andere engel of heilige en die in de nabije toekomst meestal grote straffen aankondigen. Laat duidelijk zijn dat ik geloof dat de Heer, een heilige of een engel wel eens kan spreken in een mensenhart, in de Heilige Schrift staan daar zovele voorbeelden van. Ook in deze tijd kan de Hemel het nodig vinden zaken uit de Heilige Schrift in herinnering te brengen. Maar bij sommige van die zogenaamde Hemelse boodschappen staat er soms wel eens een maand of een jaartal bij waarbij de Heer zal terugkomen en waarop zich allerlei apocalyptische dingen zullen voltrekken. Het zou in al 1990 gebeuren, dan in 1995, dan in het magische jaar 2000 en zo elke keer verder. Als boodschappen dan niet uitkwamen wat datum betreft, zweeg men of lag het aan Gods grote Liefde en Barmhartigheid of omdat bepaalde groepen mensen toch wel hard hadden gebeden en geofferd. Ondertussen zijn er dan wel heel wat mensen bang geweest, van sommigen weet ik dat ze er wakker van hebben gelegen, zoals die parochiane deze week. Wat moest ze met dat blaadje doen ? Ik bekeek het even vluchtig en heb het voor haar ogen kapot gescheurd en haar gezegd dat ze er zich niet over op moest winden maar gewoon normaal als trouwe christen leven, niet bang hoefde te zijn als ze deed wat Jezus en de Kerk van haar verlangde.


 


Precies die dag lazen we een stukje uit de eerste brief aan de Tessalonicenzen. “Het heeft geen zin, broeders en zusters, u te schrijven over tijd en uur. Gij weet zelf heel goed dat de dag des Heren komt als een dief in de nacht”. (1 Tess. 5,1) Laat je leven niet bepalen door alle mogelijke zogenaamde boodschappen maar geloof wat de Heer ons voorhoudt in de Heilige Schrift en zoals de Kerk het voor ons vertaalt. Dat moet voor u genoeg zijn. Leef alsof de Heer op elk moment kan terug komen. Op elk moment kan de Laatste Dag aanbreken of kan de dood ons overvallen en verschijnen we voor de Heer. Zorg dat je niet met lege handen voor Hem staat. Laat je geen schrik aanjagen maar leef helemaal met de Heer en doe wat Hij van jou verwacht. Leef met de Heer verbonden in het dagelijkse gebed, in de Sacramenten en in de  naastenliefde. Dan hoef je nooit bang te zijn. In die lezing uit 1 Tessalonicenzen lezen we ook: “Want God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan maar om het heil te verwerven door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met Hem verenigd zouden leven.” Dat is de boodschap die we als christenen naar elkaar moeten uitdragen. In het evangelie zegt Jezus dat niemand weet wanneer het ogenblik daar is, zelfs Hij niet maar alleen de Hemelse Vader. Als ik dan blaadjes lees met Hemelse boodschappen die data geven zijn ze voor mij een bewijs vanuit het evangelie dat ze niet kloppen. Laat je niet in paniek brengen maar vertrouw op de Heer en leef echt als kinderen van het licht. Hij is niet een Heer die ons schrik wil aanjagen maar in Zijn Kruisdood en Verrijzenis is Hij tot het uiterste gegaan om ons te redden. Geloof in Hem en je bent veilig, voor eeuwig. Bemoedig en steun elkaar zo om in eenheid met Christus te leven.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


BIDDEN VOOR SYRIE: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLLSC_20130904_002