Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398632 .

Woord van de Pastoor

Drievuldigheid

Binnenkort beginnen we jaarlijkse veertigdagentijd. We denken bijzonder na over de fundamenten van ons christen zijn. Hoe beleef ik mijn christen zijn, mijn band met God, ons bidden. Hoe is onze band met de mensen die God op onze levensweg heeft geplaatst, onze naastenliefde?  Hoe beantwoorden wij Gods Plan met ons? De eerste prefatie van de Veertigdagentijd drukt het zo mooi uit: “Dit is een tijd van meer toeleg op het bidden en grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, van grotere trouw aan de sacramenten waarin we zijn herboren. Zo groeien wij tot de volheid der genade die Gij uw kinderen hebt toegezegd”.


 


We mogen ons hierbij ook de vraag stellen wie God voor mij persoonlijk is. Ken ik Hem en laat ik mij door Hem kennen ?  Wie de God is waarin wij geloven vinden we mooi verwoord in de geloofsbelijdenis die we elke zondagsmis uitspreken. In zijn brief bij gelegenheid van het begin van de jaarlijkse Veertigdagentijd heeft onze aartsbisschop, Mgr. Léonard, gevraagd om in alle kerken van het aartsbisdom Mechelen-Brussel de zogenaamde lange geloofsbelijdenis te bidden en stil te staan bij de betekenis.


http://www.priesterpenne.be/nieuws/nieuwsdetails.php?n_ID=755


 


In dit Jaar van het Geloof mogen wij eens stilstaan of wij kunnen uitleggen Wie de God is waarin wij geloven. Er zijn wel eens mensen die zeggen dat de God waarin de christenen geloven dezelfde is als de God van andere religies. Er is toch maar één God ? Kun jij iets vertellen over wie God voor ons, christenen is ? Als je dat kunt  uitleggen en je hoort de uitleg van mensen uit andere religies, dan zit daar toch wel een groot verschil in. Onze God is Vader, Zoon en Heilige Geest. Daarrond heb ik onlangs ook een filmpje gemaakt. http://www.youtube.com/watch?v=lJFuLQXdCvQ Het valt me op hoe moeilijk het voor veel gelovigen is om in enkele woorden uit te leggen Wie de God is in Wie wij geloven. Nu is het ook begrijpelijk want de Drievuldigheid – één God, drie goddelijke Personen – is ook een groot mysterie en God is te groot om in menselijke woorden te vatten.


 


Graag geef ik ter overweging de woorden uit de Catechismus mee. Als christenen geloven wij in 1 God, maar er zijn 3 goddelijke Personen. De drie goddelijke Personen zijn de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ieder van deze drie Personen is waarlijk God: de Vader is God, de Zoon is God, de Heilige Geest is God.


De drie goddelijke Personen zijn maar één God, omdat Zij in liefde geheel in elkaar opgaan en slechts één natuur hebben. Wij kunnen niet begrijpen dat de drie goddelijke Personen één God zijn. Het is het grootste mysterie van ons geloof. Het mysterie  van één God in drie Personen noemen wij het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid of Drievuldigheid.


Het mysterie van de Heilige Drievuldigheid kennen wij uit de openbaring van Jezus. Jezus heeft zichzelf geopenbaard als de Zoon van de Vader, die met de Vader ons de Heilige Geest zendt en toch samen één God zijn. 


De drie goddelijke Personen zijn van elkaar onderscheiden: de Vader is God en uit niemand voortgekomen; de Zoon is God, van alle eeuwigheid geboren uit de Vader; de Heilige Geest is God, van alle eeuwigheid voortgekomen uit de Vader en de Zoon; een God in drie personen.


God de Vader is niet ouder of volmaakter dan God de Zoon of God de Heilige Geest want de goddelijke Personen zijn alle drie eeuwig en oneindig volmaakt.


God is oneindig gelukkig in het eeuwig samen-zijn van Vader, Zoon en heilige Geest.


Door de genade van het doopsel worden wij geroepen te delen in het oneindig geluk van God; hier op aarde in het licht van het geloof, na de dood in de aanschouwing van God.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be