Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 308742 .

Woord van de Pastoor

Kruisweg

Bij een nieuw Youtubefilmpje: http://www.youtube.com/watch?v=CM6hhGKwSiU&feature=channel


 


In veel van onze kerken en kapellen hangt een kruisweg, veertien schilderijen of beeldhouwwerken die ons spreken over het lijden, sterven en begraven van de Jezus. Ik wil graag eens met u die veertien staties bekijken en er even stil bij staan.


 


De eerste statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld.  Het volk heeft geroepen: “Kruisig Hem”. Pilatus wilde het volk zijn zin geven. Hij liet Jezus geselen en gaf Hem over om gekruisigd te worden.


 


Tweede statie: Jezus neemt het kruis op zijn schouders. Zelf zijn kruis dragend zou Jezus de stad uit trekken naar wat de Schedelplaats heet, in het Hebreeuws Golgotha.


 


Derde statie: Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. De last van het kruis is zwaar. Verzwakt door het bloedverlies ten gevolge van de geseling en de doornenkroon valt Jezus.


 


Vierde statie: Jezus ontmoet Zijn Moeder Maria. Maria zou onder het kruis staan toen Hij stierf. Wij geloven dat ze daar ook was, op die weg daar naartoe.


 


Vijfde statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen. Toen ze de stad uitgingen ontmoetten ze een voorbijganger die van het veld kwam, een Cyreneeer, Simon genaamd, de vader van Alexander en Rufus.  En ze vorderden hem tot het dragen van Jezus’ kruis.


 


Zesde statie: Veronica droogt het aangezicht van Jezus af. De traditie vertelt ons over een vrouw Veronica die de Heer een doek aanbood om het zweet en bloed van zijn gezicht te vegen terwijl Hij zijn kruis naar Golgotha droeg. Volgens de overlevering werd bij het afvegen het gelaat van Christus op mirakuleuze wijze op de doek ingeprent.


 


Zevende statie: Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis.


 


Achtste statie: Jezus troost de wenende vrouwen. Een grote menigte volgde Hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over Hem weeklaagden. Jezus keerde zich tot hen en sprak: “Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij maar weent over uzelf en over uw kinderen”.


 


Negende statie: Jezus valt voor de derde maal onder het kruis.


 


Tiende statie: Jezus wordt van zijn klederen beroofd.  De soldaten namen de kleren van Jezus en deelden ze in vieren, voor iedere soldaat een deel. Ze namen ook de lijfrok, die echter zonder naad was, aan een stuk geweven van bovenaf. Daarom zeiden ze tot elkaar: “Laten we die niet scheuren maar er om loten wie hem krijgt.”


 


Elfde statie: Jezus wordt aan het kruis genageld. Toen ze op de plaats kwamen die Schedel heet, sloegen zij Jezus aan het kruis en zo ook twee andere misdadigers, de een rechts, de ander links, Jezus in het midden.


 


Twaalfde statie: Jezus sterft aan het kruis. Jezus slaakte een luide kreet, Hij riep met luider stem: “Vader, in uw Handen beveel Ik mijn geest”. Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest. 


 


Dertiende statie: Jezus wordt van het kruis afgenomen. Jozef van Arimatea ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Het werd van het kruis afgenomen en in een smetteloze lijkwade gewikkeld.


 


Veertiende statie: Jezus wordt in het graf gelegd. Op de plaats waar Hij gekruisigd werd, lag een tuin en in die tuin een nieuw graf waarin nog nooit iemand was neergelegd. Vanwege de voorbereidingsdag van de Joden en omdat de Sabbat aanbrak en omdat het graf dichtbij was, legden zij Jezus daarin neer. Men rolde een steen voor de ingang van het graf. Teruggekeerd maakten zij welriekende kruiden en balsem klaar, maar op de sabbat namen zij de voorgeschreven rust in acht.