Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297968 .

Woord van de Pastoor

Zwanger en zegen

In de afgelopen week kreeg ik van twee bevriende gezinnen het blijde nieuws dat ze een kindje verwachten. Bij het ene gezin is dat het derde kindje. In het andere gezin is de vreugde heel groot want eigenlijk dachten ze dat ze kinderloos zouden blijven. Na meer dan tien jaar huwelijk ervaren ze deze zwangerschap bijzonder als een geschenk van God. Bijzonder is dat ze mij allebei vroegen om de bijzondere zegen te ontvangen die de Kerk daarvoor heeft. Naast de zeven sacramenten heeft de Kerk ook een groot aantal zegeningen voor allerlei omstandigheden en zo ook een zegening van een vrouw die een kind verwacht.

Misschien vinden sommige mensen het vreemd en stellen zich vragen bij zo een zegen. De betekenis van die zegening staat in het openingswoord van die zegening: "God is de Heer van alle leven. Hij beslist over het bestaan van iedere mens en door zijn voorzienigheid leidt en bewaart Hij het leven van allen. Wij geloven dat dit vooral blijkt als er sprake is van het leven dat voortkomt uit een christelijk huwelijk en dat zijn bekroning vindt in de gaven van het goddelijk leven bij het ontvangen van het sacrament van het doopsel. De zegen van een vrouw die in verwachting is, wil dit duidelijk tot uitdrukking brengen. Zo wacht deze vrouw in geloof en hoop de tijd af van de geboorte. Zo ook geeft zij haar medewerking aan Gods liefde: de vrucht die zij draagt, omringt zij reeds met een moederlijke liefde".

Zo een zegening is een kort gebedsmoment. Bij de ene deed ik het gewoon thuis, bij de andere deden we dat in de kerk. Voor de eigenlijke zegen wordt een stukje gelezen uit het evangelie, uit het eerste hoofdstuk van het Lucasevangelie waar we horen hoe de zwangere Maria en de zwangere Elisabeth elkaar ontmoeten: "Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot en werd Elisabeth vervuld met de Heilige Geest. En zij riep met luide stem: 'Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot'." (Lucas 1,41-42)
Bij de zegen legt de priester de vrouw de handen op en bidt daar het mooie gebed: "Heer onze God, Schepper van alle mensen, door de kracht van de Heilige Geest is uw Zoon mens geworden uit de maagd Maria om ons mensen te redden en te verlossen van de schuld van de oude zonde. Wij bidden U: verhoor welwillend de bede van uw dienares N. In ootmoed vraagt zij U een gezond kind ter wereld te mogen brengen. Laat het kind voorspoedig geboren worden zodat het opgenomen wordt in de gemeenschap van uw gelovigen, U in alles dient en eens het eeuwig leven binnengaat. Door Christus onze Heer. Amen."
Daarna wordt ook een gebed uitgesproken waarin de voorspraak van Moeder Maria wordt gevraagd.

We mogen elk moment van ons leven om Gods Zegen vragen. Ik denk dat we dat te weinig doen. Misschien geven we als priesters daar ook te weinig bekendheid aan. De Kerk heeft een groot zegeningenboek, misschien moeten we daar ook eens meer met onze gelovigen over spreken.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

AFSCHEID EN WELKOM PASTOOR PENNE
Op zondag 31 juli om 10.30 uur is er de afscheidsmis in de Sint-Martinuskerk te Luyksgestel, daarna is er een receptie.
De welkomsviering voor de parochie Bever is op zaterdag 6 augustus om 19 uur in de Sint-Martinuskerk te Bever, daarna is er een receptie.
De welkomsviering voor de parochies Galmaarden en Tollembeek is op zondag 7 augustus om 9.15 uur in de Sint-Martinuskerk te Tollembeek, daarna is er een receptie.
Iedereen is van harte welkom.
http://www.editiepajot.com/regios/4/articles/19555