Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309040 .

Woord van de Pastoor

Wat zie ik in de kerk ?

Eind september vieren we in Luyksgestel de 50ste verjaardag van de consecratie van de kerk. Een gebeurtenis als deze liet me even nadenken over de betekenis van het kerkgebouw voor ons. Een kerk is niet "zomaar een dak boven wat hoofden". Een kerk is - zoals de prefatie van de kerkwijding zegt: "een huis van gebed; hier geeft Gij ons al wat wij nodig hebben en is uw genade voortdurend werkzaam. Hier maakt Gij ons tot een tempel van de heilige Geest, waarin het licht schijnt van een welgevallig leven".

Ik denk dat er in een katholiek kerkgebouw vijf bijzondere plaatsen moeten zijn die dat concreet maken. Aan de hand van die vijf plaatsen wil ik er even bij stil staan.

Onze Sint-Martinuskerk heeft een groot stenen altaar. Wat me opvalt is dat veel mensen denken dat het altaar symbool is van de tafel van het Laatste Avondmaal. Het altaar verwijst echter naar de graftombe van de Heer. De Heer is aan het kruis gestorven, begraven en uit het graf opgestaan. De Mis die aan het altaar wordt opgedragen is geen herdenken van het Laatste Avondmaal maar de tegenwoordigstelling van het Kruisoffer van Christus. De gekruisigde en Verrezen Heer komt werkelijk tegenwoordig. Bij het wijdingsgebed wordt dit mooi verwoord: "Maak dit altaar, Heer, opgericht in het huis van de Kerk, tot een offerplaats, voorgoed bestemd voor het offer van Christus, en tot de tafel des Heren, waaraan uw volk wordt gesterkt met goddelijk voedsel", verder wordt gesproken over "het bijzonder altaar waarop het kruisoffer door de eeuwen heen op mysterievolle wijze wordt voortgezet totdat Christus komt" en "de tafel waaraan de kinderen der kerk zich verenigen om God dank te zeggen en het Lichaam en Bloed van Christus in zich op te nemen".

De tweede bijzondere plaats is het tabernakel, de kluis waarin de geconsacreerde hosties worden bewaard. Door het vele glas, de vele ramen in onze kerk kan iedereen die voorbij komt altijd het tabernakel zien waarbij de godslamp brandt. Het is de woonplaats van de waarachtig - onder de gedaante van brood - tegenwoordige Jezus Christus. Ben ik mij er van bewust als ik de kerk binnen kom dat de Heer er werkelijk aanwezig is in het tabernakel ? Groet ik Hem ? Die werkelijke tegenwoordigheid nodigt ons uit tot eerbied en tot gebed.

Ook de doopvont is zo een belangrijke plaats. Hier wordt het Doopsel toegediend. De plek nodigt ons uit na te denken over ons Doopsel: wij zijn toen aangenomen kind van God geworden, toen zijn onze zonden en vooral de erfzonde afgewassen, we werden toen lid van de Kerkgemeenschap. Elke keer als we in het kerkgebouw samenkomen vieren we wat in het doopsel is begonnen. Leef ik uit mijn doopsel ?

Zoals in iedere kerk een plaats is om de Mis op te dragen en om gedoopt te worden, zo moet er in elke kerk ook een plaats zijn om het Sacrament van de vergeving te ontvangen. In onze kerk is dat de biechtstoel. Elke gedoopte zondigt regelmatig maar de Heer pint ons daar nooit op vast, er is altijd vergeving. In het Sacrament van de vergeving kan de priester in Christus’naam zonden vergeven zoals Jezus op de dag van de Verrijzenis zei: "Wier zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven; wier zonden gij niet vergeeft, hun zijn ze niet vergeven" (Joh. 20,23) Geef ik die vergeving een plaats in mijn leven ?

Een katholiek kerkgebouw heeft ook altijd heiligenbeelden. Luyksgestel heeft heel oude beelden, de oudsten zijn van rond 1300, beelden van Maria en de heiligen. We vormen hier samen Kerk op aarde maar er is ook de Kerk in de Hemel: hen die in Christus hebben geloofd, in Hem gestorven zijn en van wie we geloven dat ze dicht bij de Heer leven en er voor ons op aarde in de Hemel kunnen bidden tot Jezus Christus. In Luyksgestel heeft Moeder Maria haar bijzondere plaats maar ook de beelden van de heilige Martinus - onze beschermheilige -, Franciscus, Lucia, Johannes de Doper,...

Deze gedachten laten ons zien dat het kerkgebouw voor ons meer dan een bijzondere plek is, het is een plek waar voor ons bijzonder de Hemel de aarde raakt. Laten we daar steeds meer in groeien.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.