Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 307371 .

Nieuws > Parochienieuws Holsbeek-Sint-Maurus

SINT-MAURUS
HOLSBEEK

zaterdag 18 januari
Viering van de Heilige Maurus
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Miranda Luyckx (namens de parochie)
Eerste Jaargetijde voor Agnes Frooninckx
Straatviering voor de levende en overleden bewoners van Rotselaarsebaan, Sint-Maurusstraat, Wingeweg en Rotselaarspad
Lector: Marie-Paule Charpentier

dinsdag 21 januari
09.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Agnes
H. Mis voor de overledenen van de familie Desmecht-Vander Roost

vrijdag 24 januari
09.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Franciscus van Sales
H. Mis voor Zuster Francisca De Bouck

zaterdag 25 januari
19.00 u: Eucharistieviering
Intenties:
Jean-Louis Vanwijngaerden (namens de parochie)
Eerste Jaargetijde voor Simonne De Backer
Jaargetijde voor Julien Van Emelen
Straatviering voor de levende en overleden bewoners van Asseltveld, Berkendreef, Kastanjeweg en Biekedelle
Lector: Imelda Op de Beeck

dinsdag 28 januari
09.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Thomas van Aquino
Jaargetijde voor Pastoor Karel Bruggeman

vrijdag 31 januari
09.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Johannes Bosco
H. Mis voor overleden ouders en familie Buysse

KERKELIJKE CIJFERS 2019
Ieder jaar worden de cijfers van het kerkelijke leven en het bedienen van de Sacramenten opgevraagd door het bisdom. We willen die cijfers voor onze Federatie Holsbeek voor 2019 ook bekend maken.
In 2019 werden er in de kerken van onze Federatie 45 kinderen gedoopt: 21 in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek, 8 in Kortrijk-Dutsel, 4 in Sint-Pieters-Rode en 12 in Nieuwrode.
38 kinderen ontvingen de Eerste Communie: 11 in Holsbeek, 10 in de viering voor Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode en 17 in Nieuwrode.
Tijdens 2 vieringen in de meimaand werden 39 vormelingen aangeraakt door de Heilige Geest: 17 uit Holsbeek, 2 uit Kortrijk-Dutsel, 10 uit Sint-Pieters-Rode en 13 uit Nieuwrode.
Er waren 4 kerkelijke huwelijken: 3 in de kerk van Sint-Pieters-Rode en 1 in de kerk van Kortrijk-Dutsel; in de kerken van Holsbeek en Nieuwrode beloofde geen enkel echtpaar elkaar trouw.
In onze Federatie Holsbeek was er 42 keer een kerkelijk afscheid. Er waren 17 kerkelijke uitvaarten in Holsbeek, 13 in Kortrijk-Dutsel, 7 in Sint-Pieters-Rode en 5 in Nieuwrode.

FONDS PASTORALE WERK(ST)ERS
De omhalingen op zaterdag 25 en zondag 26 januari zijn voor het Fonds Pastorale Werk(st)ers. Het staat in voor de bezoldiging van leken die ten dienste staan van de lokale gemeenschappen, zieken of gevangenen. Veel leken ondersteunen priesters en diakens op vrijwillige basis, maar in sommige gevallen is er bezoldiging nodig. Door dit fonds te steunen, helpt u de evangelisatie in onze regio.
Dank voor uw vrijgevigheid.

STRAATVIERINGEN
Op zaterdag 25 en zondag 26 januari zijn er in drie van onze kerken opnieuw straatvieringen.
Tijdens deze vieringen wordt er op een bijzondere manier gebeden voor de levende en overleden bewoners van enkele straten, voor families en dierbaren, voor alle persoonlijke intenties. Wie wenst dat een overledene uit uw straat met naam wordt genoemd, dan kunt u dat (gratis) opgeven bij de contactpersonen van uw parochie. In de rubriek ‘Vieringen’ kunt u zien welke straten dit weekend aan bod komen.

LICHTMIS EN KAARSENZEGENING
Op 2 februari vieren we het feest van Lichtmis, de Opdracht van de Heer, de veertigste dag na Kerstmis. Vanouds is er op die dag zegening van kaarsen.
In het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 februari zullen we het feest van Lichtmis ook vieren. De Eucharistieviering op zondag 2 februari om 9.00 uur in Kortrijk-Dutsel is een gewone Eucharistieviering met kaarsenzegening. In de andere parochies zijn de Eucharistievieringen gezinsvieringen met onze Eerstecommunicanten; in deze vieringen is er ook zegening van de kaarsen. Alle aanwezigen krijgen een gezegende kaars mee naar huis. Wie eigen kaarsen wil laten zegenen, mag die ook meebrengen en voor de Mis vooraan neerleggen.

KINDERZEGEN VOOR PAS- EN JONGGEDOOPTEN
Ieder jaar, rond Lichtmis, nodigt de Kerkgemeenschap de ouders die in het afgelopen jaar een kind hebben laten dopen uit voor een zegeningsviering.
Voor onze vier parochies zal er één viering plaats hebben op zondag 2 februari om 15.30 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek.
Het is een korte viering en daarna is er nog een drankje en iets lekkers.
De gezinnen die een kindje lieten dopen in een van onze vier parochies ontvingen hiervoor een uitnodiging. Het spreekt voor zich dat iedereen hier van harte welkom is, met kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen.


STERZINGEN
Op zaterdag 4 januari gingen onze vormelingen Sterzingen. Verkleed als koningen zongen ze hun lied en zamelden ze geld in voor een Missioproject voor de straatkinderen van Catia, één van de armste sloppenwijken rond Caracas in Venezuela. Ze bezorgden aan ieder die de deur opende de ster van Bethlehem.
In Nieuwrode zamelden ze 136,40 euro in; in Holsbeek Sint-Maurus 505,89 euro en de vormelingen en enkele misdienaars van Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel zamelden 631,35 euro in. Oprechte dank namens Missio.

VACATURES KERKRADEN
Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er telkens 3 vacatures zijn binnen de kerkraden van de kerkfabrieken Sint-Lambertus Nieuwrode, Sint-Catharina Kortrijk-Dutsel, Sint-Pieter Sint-Pieters-Rode en Sint-Maurus Holsbeek (gemeente Holsbeek).

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:
1° rooms-katholiek zijn;
2° de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op het ogenblik van de verkiezing;
3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente Holsbeek.
Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 1 februari 2020 ingediend zijn bij:

Kerkfabriek (naam van de kerk vermelden)
ter attentie van Pastoor Andy Penne
Rotselaarsebaan 10, 3220 Holsbeek.

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.
Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.
Na 1 februari 2020 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de respectievelijke parochiekerken.
Opgemaakt op 1 januari 2020 in Holsbeek,
Pastoor Andy Penne,
door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochies Sint-Lambertus Nieuwrode, Sint-Catharina Kortrijk-Dutsel, Sint-Pieter Sint-Pieters-Rode en Sint-Maurus Holsbeek (gemeente Holsbeek).


UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Op zaterdag 19 januari 2019 werden Ilyana en Alyssa Sempels in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij zijn de dochters van Gunter Sempels en Marina Siebens van de Leuvensebaan. Meters van Ilyana zijn Erna Mellaerts en Linda Hardiquest; meters van Alyssa zijn Petra Sempels en Kristel Deweerdt.
Op zaterdag 27 april werd Matteo Vandelaer in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Matteo is de zoon van Hannes Vandelaer en Anneleen Janssens uit de Kartuizersstraat. Peter en meter zijn Sander Vandelaer en Lora Gyselinck.
Op zondag 19 mei werd Leo Libbrecht in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Leo is de zoon van Freek Libbrecht en An-Sofie Meurrens uit Herent. Peter en meter zijn Tom Meurrens en Hanneke Verschaeve.
Op zondag 2 juni werd Alexander Vromans in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Alexander is de zoon van Kris Vromans en Natasja Teunis van de Leuvensebaan. Peter en meter zijn Nicky Vandenweyer en Sofie Pagnaer.
Op zaterdag 15 juni werd Matteo Wouters-Schots in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Matteo is de zoon van Ludovic Wouters en Melissa Schots uit het Bergeveld. Meters zijn Caroline Wouters en Marijke Schots.
Op zaterdag 22 juni werd Larissa Budai in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Larissa is de dochter van Laszlo Budai en Livia Turtakova uit Rotselaar. Peter en meter zijn Attila Bencze en Nikola Turtakova.
Op zondag 4 augustus werd Lieven Coteur in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Lieven is de zoon van Joris Coteur en Laurence Vrancken van de Rotselaarse baan. Meter is Zahra Choua.
Op zondag 10 november werd Dries Roggen in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Dries is de zoon van Bram Roggen en Chantal Oor uit het Bovenveld. Peter en meter zijn Ruben Roggen en Mireille Oor.
Op zondag 1 december werd Noah Meyhi in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Noah is de zoon van Kevin Meyhi en Kim Chantillon van de Hulsbergweg. Peter en meter zijn Roger Chantillon en Amber Meyhi.
Op zondag 8 december werd Elise Boogaerts in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Elise is de dochter van Willem Boogaerts en Inge Lahey uit de Dutselhoek. Peter en meter zijn Simon Lahey en Ilse Boogaerts.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

OPDRAGEN HEILIGE MISSEN
Het is een oud en goed gebruik om te bidden voor de overledenen en Heilige Missen te laten opdragen voor hun zielenrust. Voor het opgeven van misintenties kan men terecht op de pastorij aan de Rotselaarse baan 10, voor of na de Missen in de sacristie of men kan een enveloppe met de misintentie en het stipendium (voor een weekendviering is dat 15 euro en voor een weekdagviering 11 euro) in de brievenbus van de pastorij stoppen.

KERKRAAD
Op maandag 20 januari om 20.00 uur vergadert de kerkraad Sint-Maurus Holsbeek op de pastorij, Rotselaarsebaan 10.